Browniecam.com goes commercial to survive

Beste bezoeker, dit jaar 2023 is het 25 jaar geleden dat ik mijn eerste Brownie camera op internet zette, nog niet in een aparte website maar onderdeel van een startpagina, vanaf 2004 veranderde dit in een aparte website, na jaren van verzamelen en onderzoeken is deze website het resultaat wat ik deel met de wereld.
Ik ben nog steeds tevreden met het resultaat, met het gebruikte design heb ik ook geprobeerd om de website wat vrolijker te maken ten opzichte van de reguliere overzichtswebsites. Ik ben jaren geleden gestopt met het verzamelen van camera’s en is de hobby wat vervlakt en ook het in stand houden van de website is geen vanzelfsprekendheid meer. Ik zou zelfs mijn camera’s uit de collectie willen verkopen aan andere enthousiaste verzamelaars. (Hiervoor kunt u contact met mij opnemen) Om de website online te houden plaatste ik jaren geleden advertenties op de website. In 2018 ben ik hiermee gestopt met de introductie van de vernieuwde website die ook draaide onder een nieuwe domeinnaam: browniecam.com.
In maart 2023 toen er weer voor een jaar betaald moest worden had ik besloten met deze website te stoppen. Na de aankondiging op mijn persoonlijke Facebookpagina kreeg ik reacties waardoor ik mijn besluit om te stoppen met deze website in heroverweging heb genomen.
In dit jaar 2023 ik ga proberen met advertenties de website kostendekkend te maken. Ook heb ik een Paypal button onder deze tekst waar de fans kunnen doneren. Alle donaties en advertentie-inkomsten zullen uitsluitend worden gebruikt voor het in stand houden van deze website. Sorry dat hierdoor het zorgvuldig uitgedachte design van de website verstoort wordt door schreeuwende advertentieblokken .

Hartelijke groeten Remy Steller

Dear visitor, this year 2023 it is 25 years ago that I put my first Brownie camera on the internet, not yet in a separate website but part of a start page, from 2004 this changed into a separate website, after years of collecting and researching this website the result that I share with the world.
I stopped collecting cameras years ago and I would also like to sell my collection to other enthusiastic collectors. (you can contact me for this) To keep the website online, I have been placing advertisements on the website for years. In 2018 I stopped this with the introduction of the renewed website with a new domain name browniecam.com.
In March 2023 when I had to pay for another year, I decided to stop publish this website. After the announcement on my personal Facebook page, I received so many responses that I postponed stopping this website and that I will try to make the website cost-effective with advertisements, sorry that this disturbs the carefully thought-out design of the website. I also have a Paypal button below this text where fans can donate. All donations and advertising revenues will be used exclusively to maintain this website.

Kind regards Remy Steller

In 2004 besloot ik om mijn collectie Brownie box camera’s op internet te zetten, mijn aanname was dat het gemakkelijk om zo de collectie te raadplegen, de website gemaakt met programma Trellix een deel van Corel’s WordPerfect wat later werd verkocht onder de naam CuteSITE Builder. Nadat het CuteSITE Builder-programma niet meer werd geproduceerd in 2006, moest de hele website opnieuw worden opgebouwd, met nieuwe software, dit keer met Serif WebPlus. In 2009 werd www.browniecamera.nl geregistreerd en had de website nu een eigen domeinnaam, na een paar jaar in 2014 kwam de mogelijkheid om .camera als domeinnaam te gebruiken, de site www.browniecamera.nl werd opgeheven en de inhoud werd verplaatst naar www.BROWNIE.camera, maar opnieuw in 2019 moest de website worden verkast, de domeinnaam brownie.camera werd mij als privépersoon te duur om onderhouden, om de een of andere reden werken de advertenties niet meer en betaalde de website zichzelf niet meer door de advertentie inkomsten.
Ook was de oude website niet langer geschikt voor gebruik op mobiele providers en tot overmaat van ramp werd het website-ontwikkelingsprogramma Serif WebPlus waar ik mee werkte sinds 2014 niet meer verder ontwikkeld en opgeheven, dus reden genoeg om deze aanzienlijk grote klus te opnieuw te starten. Om de nieuwe site nog met de oude site te kunnen mee liften, werd er veelvuldig te gelinkt uit de oude  site naar de nieuwe, en is de vernieuwde website zo snel als mogelijk online gezet, inclusief de Hawkeye-camera’s en het gedeelte wegwerpcamera’s.

De domeinnaam
Na het overwegen van alle opties, werd de naam Brownie Cam Com gekozen, een naam Cam is van deze tijd en gemakkelijk te onthouden.
de domeinnaam www.browniecam.com is op 28 maart 2019 geregistreerd en op 1 juni 2019 was het Brownie gedeelte van de nieuwe website klaar en linkten alle links van de oude website naar de nieuwe wat positief heeft gewerkt op de ranking in Google.
Alle tips of verbeteringen zijn zeer welkom, hoewel er bij grote veranderingen terughoudend wordt geregeerd omdat dit vaak betekent dat tientallen pagina’s moeten worden gecorrigeerd.
Ik hoop dat je je thuis voelt op deze website en dat ik je hier vaak mag begroeten.

De meeste Brownie Box camera’s, single use cameras en sommige Hawkeye en Movie camera’s op deze website zijn aanwezig in mijn privé collectie, tegenwoordig (2022) denk ik er steeds meer over om de collectie te verkopen.
Het probleem is dat ik niet honderden pakketjes wereldwijd wil versturen dus hoe ik afstand ga doen van de collectie weet ik nog niet, wordt vervolgd.

Hartelijke groeten Remy Steller

In 2004 I decided to put my collection of Brownie box cameras on the internet, my assumption was that it was easy to consult the collection, the website was created with program Trellix part of Corel’s WordPerfect which was later sold under the name CuteSITE Builder.
After the CuteSITE Builder program was discontinued in 2006, the entire website had to be rebuilt with new software, this time with Serif WebPlus.
In 2009 www.browniecamera.nl was registered and the website now had its own domain name, after a few years in 2014 the possibility to use .camera as a domain name was introduced, the site www.browniecamera.nl was closed and the content was moved to www.BROWNIE.camera, but again in 2019 the website had to be relocated, the domain name brownie.camera was too expensive for me as a private person to maintain, for some reason the ads no longer work and the website no longer paid for itself by the ad revenue (With the development of the new website, I decided to stop putting annoying ad units on the website). Also, the old website was no longer suitable for use on mobile carriers and to make matters worse, the Serif WebPlus website development program I was working with has not been further developed and discontinued since 2014, so reason enough to restart this considerably large job, this time with WordPress in the hope that this platform will continue to exist for the time being. In order to be able to hitch a ride on the new site to the old site, many links were made from the old site to the new one, and the renewed website was put online as soon as possible, including the Hawkeye cameras and the disposable cameras section.
The domain name
After considering all the options, the name Brownie Cam Com was chosen, a name Cam is contemporary and easy to remember. the domain name www.browniecam.com was registered on March 28, 2019 and on June 1, 2019 the Brownie part of the new website was ready and all links from the old website linked to the new one, which has had a positive effect on the ranking in Google. Any tips or improvements are most welcome, although major changes are cautious as this often means that dozens of pages need to be corrected.
I hope you feel at home on this website and that I may greet you here often.
Most Brownie Box cameras, single use cameras and some Hawkeye and Movie cameras on this website are in my private collection, nowadays I am thinking more and more about selling the collection, The problem is that I don’t want to send hundreds of packages worldwide so I don’t know yet how I’m going to part with the collection, to be continued!
Kind regards Remy Steller

www.browniecamera.nl
www.brownie.camera
poster www.browniecamera.nl
poster www.browniecam.com